Hoe werkt het

 

Zo werkt het:

 1. U belt mij op of u stuurt mij een Whatsapp-bericht.;
 2. U vult de Pestmelder in;
 3. Ik stuur u het concept voor een brief aan de ouders van de pester;
 4. Met uw goedkeuring verstuur ik de brief;
 5. Ik neem u alle correspondentie over deze pesterij uit handen en u stuurt alle vragen onbeantwoord naar mij;
 6. Ik hou u volledig op de hoogte en overleg elke volgende stap eerst met u;
 7. In de brief informeer ik de ouders van de pester over het gedrag van hun kind en vraag hen dit alléén met hun kind te bespreken;
 8. Ik vraag die ouders géén contact op te nemen met de gepeste of diens ouders en ook niet met de school. Indien gewenst kunnen zij mij contacteren;
 9. Daarbij vraag ik hen geen straf op te leggen om wraak te voorkomen. Het enige dat ik wil is dat zij de pesterij onmiddellijk laten stoppen, méér niet!
 10. Vervolgens vraag ik hen dit binnen het eigen gezin op te lossen zodat hun kind de volgende dag onbevreesd naar school kan;
 11. Ik informeer de ouders dat geen of onvoldoende medewerking, op grond van de Wet, tot een eis tot schadevergoeding kan leiden;
 12. Deze stap is leeg omdat in alle gevallen de pesterij definitief werd gestopt. In enkele gevallen raakten de kinderen zelfs weer bevriend.

 

Deze aanpak is tot op heden voor 100% succesvol geweest en ik heb nog nooit een tweede brief hoeven sturen. Deze interventie is geheel volgens de wet, u kunt dit nalezen in Artikel 6:162 tot en met Artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek. Ouders zijn aansprakelijk en wettelijk verplicht de schade welke hun kind heeft veroorzaakt, te vergoeden. Dit betreft zaak-, letsel- en/of psychische schade én derving van levensvreugd. Het risico te moeten betalen maakt dat ouders hun kind bevelen onmiddellijk te stoppen.

 

School

Iedere school moet zich inzetten tegen pesten maar de wijze waarop de school dat doet is vrijgelaten. Het gevolg hiervan is een wirwar van methodes die allemaal, op een iets andere manier, precies hetzelfde doen. Namelijk: het gepeste kind blameren (is niet weerbaar) en de pester verdedigen (voelt zich onzeker). Het resultaat daarvan is zo slecht dat u op deze website terecht bent gekomen.

De ouderlijke verantwoordelijkheid, ofwel het ouderlijk gezag, maakt dat ouders het recht en de plicht hebben hun kinderen te verzorgen en op te voeden. De school kan u inzake de opvoeding, bescherming of aansturing van uw kind, niets verplichten of verbieden.

Artikel 247
1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Kinderen hebben het recht op veiligheid. Dat betekent dat elk kind in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Lichamelijk, psychisch of verbaal geweld kan een kind een gevoel van onveiligheid geven. Pestgedrag van kinderen onderling geeft ook een onveilig gevoel.

Ouders hebben het recht en de plicht hun kind te beschermen tegen een onveilige situatie of omgeving. Als uw kind, vanwege pesterijen, op school niet veilig is dan kunt u zich bij de leerplichtambtenaar beroepen op dit recht en in overleg uw kind thuishouden totdat de veiligheid van uw kind gegarandeerd is.

 

Toelichting

Pesten is een onrechtmatige daad, elke schade die daaruit voortvloeit moet door de aansprakelijke (ouders) worden vergoed. In vrijwel alle gevallen gaat het om een slim kind dat gepest wordt door een minder slim kind. Het is de taak van de ouders het pestgedrag van hun kind te corrigeren, de school heeft geen ouderlijk gezag en waardoor de schoolse aanpak nauwelijks kans van slagen heeft. Ouders zijn wettelijk verplicht de eventuele schade te vergoeden. Weigeren hiertoe kan leiden tot juridische stappen middels een incassobureau of deurwaarder en zo nodig via de rechter. Alle kosten om de schade vast te stellen én vergoed te krijgen, maken deel uit van de schade en komen voor rekening van de dader. Maar…. Wie eist, bewijst! Maak foto’s van de verwonding of beschadiging en bewaar de beschadigde goederen, ga bij letsel naar de huisarts en het allerbelangrijkste: vraag een afschrift van het leerlingendossier. De school is wettelijk verplicht dit te geven en mag niets achterwege houden. In het leerlingendossier moeten alle incidenten zijn beschreven.

Wees niet bang om voor uw kind op te komen maar doe dat niet zelf!!! Ik wil u graag helpen en dat is 100% gratis.

 

V.O.F. Het Pestbriefje is een onderneming maar is niet gericht op winst. De enige inkomsten zijn donaties en de verkoop van materiaal aan onderwijsinstellingen.